Elektrodynamické vs elektrostatické reproductie


reproductie coby součást reprosoustavy pracují na bázi jako makoič elektrickchch signál na na akustické signály. Z tohoto dvelvody velmi často bvvají naz nazvány jako elektro-akustické mnniče. Existuje několik druhル reproduktor,, jenž se od瀬be liší na základ princip principu jejich pemnyny elektrické energy tegen mechanickou, tj. V konečnémvěsledku na zvuk. Pro domácíučití se nejšastěji právěvolí elektrodynamické a elektrostatické reproductory.
zvukové zařízení
Elektrodynamické reproductie

této kategorie či typu náleží takkaka veškeré domácí reprosoustavy,které se nachází v domácnosti, a už se jedná o obývací pokoj či coby doplnkk K počítači apod. Tyto reproductory pracují na principu kmitacícívky v magnetikém poli trvalého magnetu.

Membrány měničů u této varianty reproductorů jsou především vyrobeny z papíru, kevlarových či uhlíkových vláken. Reálu jsou rozličovány tři typy reproduktorověchměnič. vysokotónový měnič plní funkci postarání se o reproducci vysoké frekvence, disponuje současn ne nejmenším pr prměrem. Oproti吐 ststedotónov m m. nič se podílí na reproducci stTJed、, TJ. frekvence od stovky aú po tisíce hertzú. A hlubokotónov m m. nič neboli basák zajišťuje reproducci nejnižších kmitočt、, TJ. V desítkách aš stovkách hertzě.
reproduktory
Electro Static Re-product Re-product Re-product Re-product re-product re-product re-product Re-product Re-product Re-product Re-product Re-product Re-product re-product re-product Re-product re-product re-product re-product re-product re-product re-product Re-product re-product re-product Re-product Re-product Re-product Re-product re-product re-product re-product Re-product Re-product Re-product Re-product Re-product Re-product Re-product Re-product Re-product Re-product Re-product Re-product Re-product;
Sice se dnes uš poušívajíméně,ale stále si drří svépříznivce. Je tomu tak hned z mnoha dīvodī. Tento druh reproductoru funguje na tezi velmi tenké membrány mající vodivou vrstvu. Její umístění je mezi dvěma elektrodami, kterépřevášně jsou kovové. Mezi zásadnínevěhodu těchto reproduktorě nálečíjejich značnáplocha. nicmén nov novšjší modely jsou d dkazem, že jestliže se sloučí výhody aktivního elektrodynamického hlubokotónového reproductoru s menší plochou elektrostatického mnniče Pro stededové,všškové pásmo, mžže to pininést naopak jisté klady.

Nicmén Me Mezi negativní stránku elektrostatickchch reproduktor. bezpochyby náleží I nutnost poměrn v vysokého polarizačního proudu Mezi elektrodami. Na bázi elektrostatikěchměnič jsou vyráběna i sluchátka.

Nutno zmínit, že elektrostaty jsou typické ojedinělou reprodukcí stededního pásma,vššek,která zní naprosto jinak, než je吐 zvykem u b bžnchch elektrodynamických reprosoustav.

.